შესავალი

წინამდებარე წესები და პირობები წარმოადგენს თქვენსა (შემდეგში მომხმარებელი) და შპს „კეტომანია“ - კეტომანია (შემდგომში „კომპანია“ ან ketomania.ge) შორის დადებულ სავალდებულო ძალის მქონე შეთანხმებას და არეგულირებს თქვენ მიერ ketomania.ge-ს ვებ-გვერდის გამოყენებას. ketomania.ge-ს ვებ-გვერდი ან/და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები, მათ შორის კომპანიის მიერ კლიენტების მისამართით განხორციელებული ნებისმიერი სახის კომუნიკაცია შემოთავაზებულ მომსახურებებთან დაკავშირებით, შემდგომში ერთობლივად წოდებულია, როგორც ketomania.ge-ს პლატფორმა.

პერსონალური ინფორმაცია, რომელსაც კომპანია თქვენგან ან მესამე პირებისგან მოიპოვებს მუშავდება წინამდებარე წესებში განსაზღვრული კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესაბამისად.

ketomania.ge-ს გამოყენების წესებსა და პირობებზე თანხმობით, თქვენ ასევე ეთანხმებით ketomania.ge-ს კონფიდენციალურობის პოლიტიკას.